class类文件结构

深入理解Java Class文件格式(一) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

深入理解Java Class文件格式(二) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

深入理解Java Class文件格式(三) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

深入理解Java Class文件格式(四) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

深入理解Java Class文件格式(五) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

深入理解Java Class文件格式(六) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

深入理解Java Class文件格式(七) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

深入理解Java Class文件格式(八) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

深入理解Java Class文件格式(九) - 张纪刚的博客 - CSDN博客

Class文件格式总结 - 张纪刚的博客 - CSDN博客

之前收藏了关于类文件结构的一系列文章,通过这个专栏可以很好的理解Class类文件结构,比教材中介绍的更加简洁