Leetcode19.删除链表的倒数第N个节点

1.题目

给定一个链表,删除链表的倒数第 n 个节点,并且返回链表的头结点。

示例:

给定一个链表: 1->2->3->4->5, 和 n = 2.

当删除了倒数第二个节点后,链表变为 1->2->3->5.

说明:

给定的 n 保证是有效的。

2.解答

方式一

解题思路:

先遍历链表计算出链表的长度,然后根据要删除的是倒数第N个节点,再遍历到指定位置进行删除

这里有一个约定俗称的地方,就是按照链表的严格定义来讲,头节点指的是第一个节点前面的节点,没有实际的数据含义,只是用来辅助,但是发现算法一直将第一个节点叫做头节点,所以当需要的时候还是需要自己来定义

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *   int val;
 *   ListNode next;
 *   ListNode(int x) { val = x; }
 * }
 */
class Solution {
  public ListNode removeNthFromEnd(ListNode head, int n) {
  ListNode dummy = new ListNode(0);
  dummy.next = head;
  int length = 0;
  ListNode first = head;
  while (first != null) {
    length++;
    first = first.next;
  }
  length -= n;
  first = dummy;
  while (length > 0) {
    length--;
    first = first.next;
  }
  first.next = first.next.next;
  return dummy.next;
}
}

方式二

使用前后指针,上述算法可以优化为只使用一次遍历。我们可以使用两个指针而不是一个指针。第一个指针从列表的开头向前移动 n+1n+1 步,而第二个指针将从列表的开头出发。现在,这两个指针被 nn 个结点分开。我们通过同时移动两个指针向前来保持这个恒定的间隔,直到第一个指针到达最后一个结点。此时第二个指针将指向从最后一个结点数起的第 nn 个结点。我们重新链接第二个指针所引用的结点的 next 指针指向该结点的下下个结点。

public ListNode removeNthFromEnd(ListNode head, int n) {
  ListNode dummy = new ListNode(0);
  dummy.next = head;
  ListNode first = dummy;
  ListNode second = dummy;
  for (int i = 1; i <= n + 1; i++) {
    first = first.next;
  }
  while (first != null) {
    first = first.next;
    second = second.next;
  }
  second.next = second.next.next;
  return dummy.next;
}